خانه هورنو

به جهت تناسبات کشیده زمین ، این چالش وجود داشت که قسمت های مرکزی پلان عملا در هیچ زمانی از ساعات روز نور طبیعی نداشتند. از طرفی برای کارفرما مسئله محرمیت و ساده بودن طرح یک اولویت اساسی بود.

لذا تصمیم گرفتیم ارتباط درون و بیرون پروژه را هم در سناریو ورود و هم در طراحی نما کمرنگ نموده و در عوض به آسمان نگاه کنیم.

همانطور که در گذشته هم از "هورنو"ها برای نورگیری از سقف استفاده می شده است.

تلاش کردیم محصول نهایی از بیرون کاملا بسته و صلب و از داخل کاملا شکفته، سیال و یکپارچه باشد.