ایوان خانه یاسمن

در این پروژه بخاطر محدودیت سطح اشغال و خواسته های متنوع کارفرما سعی شده که کلیه فضاها در یک نظام میان طبقاتی توزیع شوند تا در عین حالی که فضاها در تعامل سیال باهم هستند و ارتباط نزدیکی باهم دارند، تعین و تشخص هر فضا هم حفظ شود.

همچنین سناریوی عملکردی هر خرده فضا با یک ایوان کامل می شود. این شش ایوان امکان تدوام و بسط خرده فضاها از درون به بیرون را بوجود می‌‌آورند.

انیمیشن معرفی پروژه